Wednesday, February 08, 2017

सकाळचा नाशता - पोहे
दुपारी जेवायला - नवलकोल आणि मुगडाळीची भाजी, आमटी, बीनस भात, पाढरा भात, दहि , काकडी, गाजर.

No comments: